دانلود رایگان


دانلود فایل ورد word پروژه بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه دهنده پایان نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود رایگان دانلود فایل ورد word پروژه بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ ویننوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 93 صفحه
چكيده
"بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين المللي کالا"، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين المللي کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.
واژگان کلیدی:شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی

فهرست مطالب
مقدمه. ۱
بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل.. ۴
فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد. ۴
مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه. ۷
مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد. ۹
گفتار اول: شروط تقییدی و تعلیقی.. ۹
گفتار دوم: شروط تصریحی و ضمنی.. ۱۰
گفتار سوم: شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.. ۱۰
مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد. ۱۳
مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد. ۱۵
مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد. ۲۰
گفتار اول: مقدور بودن. ۲۱
گفتار دوم: مشروع بودن. ۲۲
گفتار سوم: منفعت عقلایی داشتن.. ۲۲
گفتار چهارم: معلوم یا معین بودن. ۲۳
گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن. ۲۵
فصل دوم: معرفی شرط اجل.. ۲۷
مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران. ۲۷
گفتار اول: تعریف شرط اجل.. ۲۷
بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن. ۲۸
بند دوم: مفهوم شرط اجل.. ۳۳
گفتار دوم: انواع شرط اجل.. ۳۵
بند اول: شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی.. ۳۵
بند دوم: شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی.. ۳۶
گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل.. ۳۷
گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل.. ۳۷
گفتار پنجم: ماهیت شرط اجل.. ۳۸
گفتار ششم: شرایط صحت شرط اجل.. ۳۹
بند اول: قطعیت وقوع اجل.. ۳۹
بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل.. ۴۰
گفتار هفتم: موارد سقوط اجل.. ۴۲
بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل.. ۴۲
بند دوم: فوت متعهد. ۴۴
بند سوم: ورشکستگی مدیون. ۴۶
مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين المللي کالا مصوب ۱۹۸۰٫ ۴۸
بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع. ۵۲
فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع. ۵۲
مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۵۲
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس… ۵۲
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان. ۵۵
گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل.. ۵۶
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع. ۵۸
فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع. ۶۰
مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۶۰
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد. ۶۰
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد. ۶۵
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين المللي کالا 71
فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع. ۷۳
مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۷۴
گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع. ۷۴
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع. ۷۶
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين المللي کالا 82
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت… ۸۲
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه ی جبرانی فسخ قرارداد ۸۲
نتیجه گیری کل پروژه. ۸۵
فهرست منابع و مأخذ. ۸۷

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاسخ سؤالات آزمایش شناسایی کیفی توسط طیف IR